Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Farskfood, gevestigd te (8531 WB) Lemmer aan de Roggemole 6-10.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt, aan wie de verkoper een aanbieding doet of in opdracht van wie verkoper een leverantie of andere prestatie verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de gehele rechtsverhouding tussen partijen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst tussen verkoper en koper komt pas tot stand, indien en nadat een opdracht schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven, dan wel met die uitvoering is aangevangen.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. Er komt dan derhalve geen overeenkomst tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst is verkoper gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht de opdracht te weigeren.

 

Artikel 4 Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/magazijn van verkoper, tenzij anders overeengekomen.
 2. De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking van koper worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. De koper zal in dat geval van rechtswege in verzuim zijn en alle aanvullende kosten, waaronder i n ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5. Indien de koper weigert de hem aangeboden zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of verzoekt de levering tot een nader overeen te komen tijdstip op te schorten en verkoper stemt met opschorting van de levering in, zullen de zaken voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen.
 6. Levertijden in offertes van verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht of ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro (€) en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten.
 2. Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmaterialen.

 

Artikel 6 Annulering

 1. Eenzijdige annulering van een overeenkomst door de koper, wegens een oorzaak die voor rekening en risico van de koper komt, is niet mogelijk.
 2. Voor zover de koper de overeenkomst desalniettemin wenst te annuleren kan zulks uitsluitend door middel van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan verkoper.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Bij een consumentenverkoop dient betaling te geschieden voor aflevering of contant bij aflevering.
 2. Voor zover de levering geschiedt op factuur, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening.
 4. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval deze rente geldt. De rente is verschuldigd vanaf het moment van vervallen van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige voldoening van de vordering.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het verzuim van koper, dienen door koper vergoed te worden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de vordering, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
 • Indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • In het geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de koper.
 1. In de genoemde gevallen is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen. Verkoper zal in deze gevallen nimmer schadeplichtig zijn.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomt onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst is aangegaan onder ontbindende voorwaarde en deze voorwaarde wordt ingeroepen, zal degene die de ontbinding inroept goed gedocumenteerd dienen aan te tonen dat zich voordoet het geval waarop de onbindende voorwaarde ziet.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomst is nagekomen:
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • De tegenprestatie(s ) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten.
 • Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
 1. De goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de goederen zich op het tijdstip van levering bevinden.
 2. In geval van voor export bestemde goederen worden in afwijking van lid 2 van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor verkoper gunstiger bepalingen bevat dan het op grond val lid 2 van dit artikel toepasselijke recht.
 3. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikte verwerking volgens hun bestemming, te gebruiken, aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen.
 4. Indien onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt verkoper terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
 5. Door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen transport -, brand-, ontploffings – en waterschade, alsmede tegen diefstal en de verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 8. Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd afgeleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen, onverminderd het recht van verkoper tot het vorderen van vergoeding van schade, hoe genaamd ook.
 9. Mocht verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan de verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11 Reclame

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig als mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • Of de juiste zaken zijn geleverd
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
 1. Reclames over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en alle andere reclames met betrekking tot de geleverde goederen dienen binnen 12 uur aan verkoper bekend te worden gemaakt. Bovendien dient de koper binnen 3 dagen na de afleveringsdatum een en ander schriftelijk aan verkoper te hebben bevestigd. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst en aldus te zijn aanvaard.
 2. Geringe verschillen tussen de geleverde zaken en hetgeen uit aanbiedingen of offerte blijkt kunnen geen grond opleveren voor reclames.
 3. Op verkoper rust geen enkele verplichting met betrekking tot de ingediende reclame indien de koper niet aan al zijn verplichtingen tijdig en volledig heeft voldaan.
 4. Indien de goederen na de aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan wel beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Elke vorm van aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten. Indien verkoper wel rechtens aansprakelijk is, dan zal de vergoeding beperkt worden tot een bedrag gelijk aan de overeenkomst c.q. levering ten grondslag liggende factuurwaarde.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De koper is gehouden om verkoper te vrijwaren van tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Ingeval de nakoming van de leveringsverplichtingen van verkoper door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van bestelling door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden die verkoper niet heeft kunnen voorzien en waarop de verkoper geen invloed heef, redelijkerwijze niet van verkoper kan worden verlangd, dan is de verkoper gerechtigd de aflevering gedurende een door verkoper te bepalen en redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van de leveringsverlichtingen langer dan 3 maanden worden vertraagd dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze dan door verkoper niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing, met uitsluiting van buitenlands recht en verdragen. Eventuele geschillen zullen in de eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin verkoper gevestigd is. Verkoper is bevoegd van deze bepaling af te wijken.